Lovestruck

Hypnotizing someone into having a crush on you.